یادداشتی بر نام گذاری Allium atroviolaceum (Amaryllidaceae) در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

جنس  Allium ازجمله تاکسون های بزرگ تیره Amaryllidaceae است که به طور تقریبی در تمام نقاط دنیا پراکنش دارد. ایران یکی از مراکز اصلی تنوع این جنس است؛ به طوری که هفت زیرجنس و 30 بخش از جنس Allium را برای فلور ایران لحاظ کرده اند. باوجود پژوهش های تاکسونومیک و تبارشناختی انجام شده، جنس Allium کمتر ازنظر نام گذاری مطالعه شده است. پژوهش حاضر حاصل مطالعه دقیق گونه های این جنس ازنظر انطباق کامل با قوانین مربوط به کد بین المللی نام گذاری است. طی این مطالعه مشخص شد Allium atroviolaceum Boiss. (1846)، تاکسونی نامعتبر است؛ زیرا هم نام موخری نسبت به Allium atroviolaceum Hornem. ex Steud. (1840) است؛ بنابراین Allium sehat-niakii Negaresh، نام جایگزین برای Allium atroviolaceum Boiss. پیشنهاد شد؛ همچنین یادداشتی روی تیپ بندی گونه Allium atroviolaceum Boiss. ارایه شد. در مطالعه حاضر ثابت شد،Allium atroviolaceum var. angustifolium Boiss.  واریته فراموش شده ای برای فلور ایران است و Allium atroviolaceum var. angustifolium دوباره در جایگاه واریته ای موجود با ترکیب جدید Allium sehat-niakii var. angustifolium (Boiss.) Negaresh برای فلور ایران مطرح شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537889 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!