فون عقرب های منطقه سیستان (Arachnida: Scorpiones)، جنوب شرق ایران

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

عقرب ها موجوداتی شب فعال هستند که از بی مهرگان و سایر عنکبوتیان تغدیه می کنند. تاکنون 10 گونه عقرب از خانواده Buthidae از منطقه سیستان گزارش شده است. نمونه برداری به کمک چراغ یووی در شب و جست و جوی مستقیم یا حفاری در روز، از مناطق مختلف در منطقه سیستان در سال های 1400 و 1401 انجام شد. بررسی تعداد 117 نمونه عقرب جمع آوری شده، منجر به شناسایی هفت گونه متعلق به شش جنس از خانواده Buthidae شامل Androctonus cf. crassicauda (Olivier, 1807)، A. sistanus Barahoei & Mirshamsi, 2022، Kraepelinia palpator (Birula, 1903)، Mesobuthus rakhshanii sp. nov.، Odontobuthus tirgari Mirshamsi et al., 2013، Orthochirus persa (Birula, 1900) و Sassanidothus gracilis (Birula, 1900) شد. گونه Mesobuthus rakhshanii sp. nov.، گونه جدید برای فون دنیا توصیف شد. این گونه دارای جمعیت غالب در منطقه است و از تمام ایستگاه ها جمع آوری شد. تمام نمونه ها در اتانول 80 درصد تثبیت شد و در مجموعه شخصی نویسنده نگهداری می شود. گونه های جنسAndroctonus  از عقرب های دارای زهر خطرناک هستند و در منطقه سیستان پراکنش دارند. شناسایی گونه های خطرناک برای مدیریت بهداشت و درمان، مهم و کاربردی است و این امر با شناسایی فون عقرب های منطقه و تعیین دامنه پراکنش هر گونه امکان پذیر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537892 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!