بررسی تنوعات ریخت سنجی جمعیت های گونه Megachernes pavlovskyi Redikorzev, 1949 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) در غارهای رشته کوه زاگرس، ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

عقرب های کاذب بندپایانی کوچک با پراکنش وسیع از رده عنکبوتیان هستند و بیشتر در ریززیستگاه های سربسته و متنوع ازجمله غارها سکونت دارند. جانداران دارای پراکنش وسیع، به طور معمول تفاوت های ریختی نسبت به تنوع عوامل زنده و غیر زنده موجود در دامنه پراکنش خود نشان می دهند. در این پژوهش، تغییرات ریخت سنجی بین جمعیت های گونه Megachernes pavlovskyi در تعدادی از غارهای واقع در رشته کوه زاگرس بررسی شده است. تعداد 95 نمونه متعلق به گونه یادشده جمع آوری شد؛ سپس اندازه گیری نسبت طول به عرض 14 صفت ریختی - اندازشی آنها با تهیه اسلاید و عکس برداری با میکروسکوپ مجهز به دوربین و با کمک نرم افزار ImageJ انجام شد. تحلیل داده ها و تجزیه و تحلیل های آماری ANOVA، MANOVA، PCA و DFA و تحلیل خوشه ای صورت گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل ANOVA نشان داد در صفات نسبی مطالعه شده، بین 12 صفت اختلاف معنی دار دیده می شود (p<0.05). تحلیل مولفه های اصلی منجر به استخراج سه مولفه معنی دار شد که 98/64 درصد واریانس را به خود اختصاص داده است. برای بررسی تفاوت های موجود بین جمعیت ها، نمودار پراکندگی جمعیت ها براساس مولفه های اصلی ترسیم و جدایی جمعیت های بت خانه و سراب از جمعیت های ملک و پلنگان مشخص شد؛ ولی بین جمعیت بت خانه و سراب و نیز جمعیت ملک و پلنگان هم پوشانی ریختی وجود دارد. به علت تفاوت فاکتورهای محیطی حاکم بر غارهای مطالعه شده و به دلیل تاثیرپذیری صفات ریختی از عوامل اکولوژیک، به طور احتمالی تفاوت های ریختی بین جمعیت های مطالعه شده از تفاوت ویژگی های زیستگاهی محل سکونت آنها نشیت گرفته است؛ بنابراین شبه عقرب ها با انعطاف پذیری ریخت شناختی، شانس بقای خود را در زیستگاه های مختلف افزایش می دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
89 تا 108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537894 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!