مدلسازی تولید هیدروژن در راکتور غشایی-کاتالیزوری از طریق کاتالیزورهای مبتنی بر Ruبا MgO و Nb2O5 به عنوان پایه

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اصلاح گاز طبیعی با بخار، پرکاربردترین روش برای تولید هیدروژن موردنیاز صنایع شیمیایی است. افزایش تقاضا برای مصرف هیدروژن باعث توسعه فناوری های جدید برای تولید هیدروژن شده است. یکی از فناوری های پیشنهادی، استفاده از راکتور غشایی-کاتالیزوری به دلیل حذف هیدروژن از سمت واکنش و جلوگیری از دستیابی به شرایط تعادل است. این پژوهش به بررسی مدل سینتیکی با استفاده از کاتالیزورهای مبتنی بر Ru با MgO و Nb2O5 به عنوان پایه می پردازد که فعالیت و گزینش پذیری فرایند را در محدوده دمایی Cº750-350 و محدوده فشاری bar 30-2 بهبود می دهند. اثر پارامترهای عملیاتی مختلف مانند دمای واکنش، فشار واکنش، نسبت متان به بخار آب، ضخامت غشاء و فاکتور گاز حامل بر درصد تبدیل متان و میزان تولید هیدروژن بررسی می شود. بر اساس شاخص Δ، شرایط بهینه راکتور غشایی-کاتالیزوری در محدوده شرایط عملیاتی دمای Cº 475-410، فشار >=bar 20، ضخامت< μm 10، نسبت بخار به متان 2>m>3 و فاکتور گاز حامل =< 10 حاصل شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
100 تا 119
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537965 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!