مطالعه تطبیقی تجارب ملی و بین المللی برنامه ارتقا و بهبود سلامت بازنشستگان و ارائه برنامه ارتقا سلامت بازنشستگان نیرو های مسلح

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر باهدف مطالعه تطبیقی تجارب ملی و بین المللی برنامه ارتقا و بهبود سلامت بازنشستگان و ارایه برنامه ارتقا سلامت بازنشستگان نیرو های مسلح انجام شد. روش پژوهش کیفی بوده و با استفاده از روش تحلیل ممتوای اسنادی اجرا شد. جامعه موردمطالعه پژوهش 857 سند بود که 47 عدد از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به معیارهای پذیرش به عنوان نمونه انتخاب شدند،. داده های به دست آمده از تحلیل با استفاده از روش کدگذاری دو مرحله-ای (کدهای باز و محوری) تجزیه وتحلیل شدند. پایایی کدگذاری ها با استفاده از روش سه سوسازی تایید شد و برای بررسی روایی پژوهش نیز یافته ها در اختیار 3 تن از خبرگان تحقیق کیفی قرار گرفت که آن ها پس از بازنگری فرایند مطالعه، نتایج کیفی را مورد تایید قراردادند. بر اساس نتایج کدگذاری ها 223 کد باز به دست آمد که در 14 مقوله کلی (کدهای محوری) شامل آموزش، پژوهش، ارایه اطلاعات، پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه، تغذیه و سبک زندگی؛ اصلاح رفتار و سبک زندگی، توانبخشی، توانمندسازی، حمایت سازمانی و اجتماعی، اقدامات درمانی، غربالگری، مشاورهف اقدامات فرهنگی و فرهنگ سازی دسته بندی شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538015 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!