بررسی تاثیر استنشاق اسانس بابونه بر میزان تهوع بعد اندوسکوپی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

تهوع از عوارض بعضی تکنیک های تشخیصی است. این عارضه بعد از انجام اندوسکوپی که یکی از روش های تشخیصی- درمانی است بروز می کند و حالت آزاردهنده ای برای بیمار دارد. بابونه از جمله گیاهانی است که در طب سنتی خاصیت ضدتهوع دارد. این مطالعه با هدف تاثیر استنشاق بابونه بر تهوع بعد از انجام اندوسکوپی انجام شد.

مواد و روش ها:

 این مطالعه یک کارآزمایی یک سوکور تصادفی شده با جمعیت 160 نفر در دو گروه مداخله و کنترل است که نمونه گیری آن در خرداد 97 در بیمارستان واسعی سبزوار انجام شد. پس از بررسی معیارهای ورود و خروج، فرم رضایت آگاهانه و اطلاعات دموگرافیک توسط بیمار تکمیل و سپس رایحه درمانی به مدت 20 دقیقه قبل از اندوسکوپی انجام شد. پس از اتمام اندوسکوپی، تهوع بیمار با استفاده از معیار VAS اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 و آزمون های آماری کای دو، فیشر، کلموگروف- اسمیرنوف و تی تست انجام شد.

یافته ها:

 بیشتر افراد شرکت کننده در این مطالعه زنان، افراد غیرشاغل و ساکن شهر بودند. میانگین سنی کل جمعیت 10/42 بود. میانگین نمره تهوع بعد از اندوسکوپی در گروه مداخله 2/22±5/27 و در گروه کنترل 2/31±5/93 بود که از نظر آماری تفاوت معنی دار نداشتند (0/67=p).

نتیجه گیری: 

نتایج این پژوهش نشان داد که استنشاق اسانس بابونه بر کاهش تهوع بعد از اندوسکوپی موثر نبوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
195 تا 202
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538119 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!