توسعه روابط بی بعد مقاومت هیدرولیکی جریان در آبراهه های کوهستانی با فرم بسترهای مختلف

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آبراهه های کوهستانی با مواد بستری درشت دانه، شیب تند و عمق جریان کم قابل تشخیص می باشند. در این رودخانه ها، اندازه گیری مستقیم دبی یا سرعت جریان، به ویژه در جریان های بالا، اغلب دشوار است؛ لذا استفاده از روابط مقاومت جریان اجتناب ناپذیر خواهد بود. هدف تحقیق حاضر توسعه روابط بی بعد هندسه هیدرولیک در تخمین دبی، بدون اندازه گیری عمق آب می باشد. در این بررسی، مقاومت هیدرولیکی جریان در سه رودخانه کوهستانی عنصرود، سعیدآباد و لیقوان با فرم بسترهای متنوع بر اساس داده های اندازه گیری شده، بررسی و تحلیل گردید و معادله جدیدی برای پیش بینی مقاومت هیدرولیکی جریان ارایه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در رودخانه های کوهستانی، استفاده از پارامتر انحراف استاندارد هندسی توزیع ذرات در معادلات بی بعد هندسه هیدرولیک جریان، ضریب همبستگی و دقت معادلات را افزایش می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
115 تا 124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538187 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!