بررسی تجربی عملکرد خشک کن خورشیدی سبزیجات با گرمادهی غیرمستقیم نانوسیال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق، یک خشک کن خورشیدی جریان غیر مستقیم سبزیجات با گرما دهی غیرمستقیم توسط نانوسیال به صورت تجربی مورد آزمایش قرار گرفته است. سیستم شامل گردآورنده خورشیدی صفحه تخت با سیال واسطه نانوسیال آب-آهن بوده و ماده خشک شونده سبزی نعنا و زمان آزمایش نیز تابستان و پاییز 1400 در دانشگاه پیام نور در آغاجاری در جنوب ایران بوده است. بررسی ها نشان داد که متوسط بازدهی گردآورنده مورد استفاده 3/44% و متوسط بازده گرمایی خشک کن 1/26 % است.  همچنین در مقایسه با تحقیقات پیشین بازدهی قابل قبولی را برای خشک کن با گرما دهی غیر مستقیم ارایه می دهد. شرایط آب هوایی شامل دما، رطوبت و تابش خورشید مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به داده ها مشخص شد که تاثیر رطوبت و سرعت باد به دلیل عدم تغییرات زیادو ضریب همبستگی پیرسون نزدیک به 3/0، اندک بوده است. ولی در خصوص دمای هوا و تابش خورشیدی با افزایش دما و تابش مراحل خشک شدن در زمان کمتری اتفاق می افتد به گونه ای که رطوبت تعادلی در حدود 5ساعت به کمتر از 10% می رسد و باعث می شود که کارایی خشک کن به حدود %29 برسد.

زبان:
فارسی
صفحات:
255 تا 262
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538202 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!