مقایسه عملکرد حافظه در جانبازان دارای علائم اختلال استرس پس از سانحه با گروه بدون اختلال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

سلامت جسمی و روانی جانبازان، در گرو توجه به مشکلات روان شناختی آن هاست. هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد حافظه جانبازان دارای علایم اختلال استرس پس از سانحه با گروه بدون اختلال در شهر تهران بود.

روش بررسی

این پژوهش با روش کوهورت تاریخی بین سال های1395-1396 انجام شد. تشخیص جانبازان دارای اختلال استرس پس از سانحه مبتنی بر استنادات کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران بود. تعداد 30 جانباز دارای اختلال استرس پس از سانحه، با 30 جانباز بدون اختلال در مطالعه شرکت کردند. روش نمونه گیری هدفمند بود و باتوجه به ملاک های پژوهش صورت گرفت. ابزار پژوهش مقیاس حافظه بالینی وکسلر بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره انجام شد.

یافته ها:

 نتایج حاصل از پژوهش نشان داد بین 2 گروه در همه خرده مقیاس های حافظه بالینی وکسلر (اطلاعات عمومی، آگاهی به زمان و مکان، توجه و کنترل ذهنی، حافظه شنیداری، حافظه عددی، ترسیم تصاویر و حافظه دیداری) تفاوت معنا داری وجود دارد.

نتیجه گیری:

 عملکرد حافظه در بین جانبازان با اختلال استرس پس از سانحه و جانبازان بدون اختلال در همه ابعاد، تفاوت دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
354 تا 365
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538244 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!