بررسی اثر ضدمیکروبی نانو ذرات اکسید روی سنتز شده توسط عصاره گیاه زیره کرمانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

نانوذرات اکسیدروی به عنوان نسل جدیدی از مواد ضدمیکروبی در پزشکی و صنایع غذایی موردتوجه قرارگرفته اند. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات اکسیدروی سنتزشده توسط عصاره گیاه زیره کرمانی انجام شده است.

روش بررسی

در این پژوهش، بیوسنتز نانوذرات اکسیدروی توسط عصاره گیاه زیره کرمانی و با استفاده از پیش ماده استات روی دو آبه و سود انجام گرفت. ساختار و مورفولوژی نانوذرات سنتزشده توسط تحلیل های میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی مادون قرمز، تبدیل فوریه، پراش اشعه ایکس و زتاسایزر ارزیابی شد. سپس اثر ضدمیکروبی نانوذرات سنتزشده به روش دیسک دیفیوژن و میکرودایلوشن براث، علیه تعدادی باکتری گرم مثبت و گرم منفی بررسی شد.

یافته ها:

 نتایج تحلیل های انجام شده نشان داد که نانوذرات اکسیدروی به شکل چندوجهی تا گرد و با اندازه میانگین 100 نانومتر سنتز شده اند. MIC نانوذرات اکسیدروی علیه باکتری های موردمطالعه بین 125/3 تا 25 میکروگرم بر میلی لیترگزارش شد.

نتیجه گیری: 

باتوجه به اینکه سنتز سبز یک روش کارآمد، ساده و سازگار با محیط زیست برای سنتز نانوذرات است، عصاره گیاه بومی زیره کرمانی می تواند گزینه مناسبی جهت سنتز نانوذرات اکسیدروی باشد. یافته ها نشان داد نانوذرات اکسیدروی سنتزشده دارای اثرات ضدباکتریایی قابل توجهی هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
366 تا 377
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538245 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!