بررسی شیوع افسردگی، اضطراب، استرس و ترس از کووید-19 در دانشجویان دانشگاه بجنورد در سال 1400

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب، استرس و ترس از کووید-19 در دانشجویان و ارتباط این متغیرها با یکدیگر، پس از گذشت حدود 2 سال از شروع همه گیری انجام شد.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی، 148 نفر از دانشجویان دانشگاه بجنورد به روش نمونه گیری دردسترس وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و ترس از کووید-19 استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آماره های توصیفی، آزمون تی، و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته ها: 

نتایج نشان می دهد 5/15 درصد دانشجویان دچار افسردگی، 8/12 درصد دچار اضطراب، و 2/14 درصد دچار استرس و ترس از کووید-19 هستند. میانگین نمرات دانشجویان در افسردگی، اضطراب و استرس با مقادیر استاندارد گزارش شده در نسخه فارسی مقیاس استرس، اضطراب و افسردگی، تفاوت معناداری نداشت. همچنین بین ترس از کووید-19 با افسردگی، اضطراب و استرس، ارتباط معناداری مشاهده نشد.

نتیجه گیری: 

میزان شیوع افسردگی، اضطراب و استرس 2 سال پس از همه گیری با قبل از شروع آن تفاوتی ندارد. میزان شیوع ترس از کرونا نیز به شکل قابل توجهی کمتر از مقادیر گزارش شده در ابتدای همه گیری است. بین ترس از کرونا و افسردگی، اضطراب و استرس رابطه معنادارای یافت نشد. سرعت گرفتن روند واکسیناسیون در برابر کووید-19 و نیز افزایش آگاهی درباره بیماری می تواند ازجمله عوامل مهم اثرگذار بر بهبود پیامدهای روان شناختی همه گیری باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
390 تا 401
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538247 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!