پیش بینی وضعیت سیستم ایمنی از طریق شیوه های مقابله با استرس و مکانیسم های دفاعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

سرطان پستان به عنوان شایع ترین سرطان ها، علت مرگ ومیر میلیون ها نفر در سراسر جهان است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی وضعیت سیستم ایمنی براساس شیوه های مقابله با استرس و مکانیسم های دفاعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام شد.

روش بررسی

جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر تهران و گیلان در سال 1398 بود. از بین آن ها، تعداد 250 با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. داده ها با استفاده از فهرست وارسی علایم هشداردهنده نقص سیستم ایمنی، پرسش نامه مکانیسم های دفاعی و پرسش نامه راهبردهای مقابله با استرس جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه هم زمان و نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: 

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مدل پیش بینی وضعیت سیستم ایمنی براساس شیوه مقابله هیجان مدار و همچنین مکانیسم دفاعی رشدیافته، مکانیسم دفاعی نوروتیک و مکانیسم دفاعی رشدنیافته معنادار است (05/P<0). مجموع این متغیرها قادر به تبیین 28 درصد واریانس وضعیت سیستم ایمنی بودند.

نتیجه گیری:

 به طورکلی می توان نتیجه گرفت که در بیماران مبتلا به سرطان پستان، عملکرد سیستم ایمنی از طریق مکانیسم های دفاعی و راهبردهای مقابله با استرس قابل پیش بینی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
402 تا 413
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538248 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!