کنون بینی آغازش همرفت با استفاده از داده های ماهواره ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیش بینی دقیق و به موقع پدیده های همرفتی به عنوان یک چالش در مراکز عملیاتی پیش بینی وضع هوا محسوب می شود. با توجه به این که این پدیده ها در بیشتر موارد، به طور دقیق توسط مدل های عددی با پیکربندی مر سوم قابل پیش بینی نیستند، کنون بینی آنها با استفاده از داده های ماهواره ای از اهمیت شایانی برخوردار است. در این بین ماهواره های زمین ایستا به عنوان ابزار بسیار کارآمد برای شناسایی مناطق مستعد آغازش پدیده های همرفتی شناخته شده اند. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از داده های ماهواره زمین ایستای Meteosat8، الگوریتمی ارایه شود تا مناطق مستعد آغازش همرفت از نظر زمان و محل تشکیل، شناسایی و در جهت تقویت و بهبود صدور هشدارهای بهنگام، به صورت خیلی کوتاه مدت پیش بینی شود. این کار با مطالعه بر روی رویدادهای همرفتی رخ داده در ساعات روز و شب فصل های بهار و تابستان سال 1397 در محدوده استان تهران انجام شده است. الگوریتم حاضر بر اساس انتخاب 22 میدان با استفاده از دمای درخشندگی باندهای فروسرخ، بازتاب باندهای مریی و نزدیک به فروسرخ، همراه با تفاضل و روند تغییرات 15 و 30 دقیقه ای آنها انجام شده است. این میدان ها بیانگر آهنگ رشد، شدت فراهنج ها و ضخامت نوری ابرها همراه با ارتفاع، فاز و شعاع موثر قطرک های قله آنها هستند. نتایج نشان می دهد که با به کارگیری این الگوریتم، درصد احتمال تشخیص و درصد پیش بینی های صحیح به ترتیب برابر 62 و 79 درصد بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538255 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!