تفسیر دو بعدی داده گرانی و گرادیان افقی آن با استفاده از روش وارون سازی متمرکز وزن دارشده مجدد و روش های مرسوم تخمین عمق در آجی چای، استان آذربایجان شرقی، ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه از روش وارون سازی خطی متمرکز وزن دار شده مجدد برای مدل سازی داده گرانی دو بعدی توده معدنی زیر سطحی استفاده می شود. همچنین با استفاده از داده گرادیان افقی گرانی در روش وارون سازی متمرکز وزن دار شده مجدد، مرزهای عمودی توده زیر مرزی آشکارسازی می شود. کارایی روش وارون سازی ذکرشده برای داده گرانی یک مدل مصنوعی در دو حالت نوفه دار و بدون نوفه بررسی شده است. نتایج، کارایی پذیرفتنی روش وارون سازی خطی متمرکز وزن دار شده مجدد را در تحلیل داده گرانی دوبعدی نشان می دهد. از این روش برای مدل سازی میدان گرانی باقی مانده یک گنبد نمکی در آجی-چای آذربایجان شرقی و تعیین لبه های آن استفاده شد. گنبدهای نمکی در این منطقه از نظر دخایر پتاس درخور توجه هستند. برای اعتبارسنجی عمق به دست آمده از روش وارون سازی خطی متمرکز وزن دار شده مجدد، از روش های مرسوم تخمین عمق همامیخت اویلر و طیف چگالی انرژی و برای مقایسه مرزهای آشکارشده برای چشمه زیرسطحی از فیلترهای فاز محلی سیگنال تحلیلی، زاویه تیلت، نقشه تتا، زاویه تیلت هذلولی، مشتق افقی کل و مشتق افقی کل نرمال شده استفاده می شود. بر اساس نتایج، عمق سطح بالا و پایین گنبد نمکی در مرکز به ترتیب در حدود 20 متر و 50 متر است. همچنین خطای نرم دو به دست آمده بین مقادیر گرانی اندازه گیری شده و گرانی محاسبه ای mGal 0833/0 و بیشینه تباین چگالی تخمین زده شده در حدود kg/m3  290- است.

زبان:
فارسی
صفحات:
105 تا 124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538261 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!