توموگرافی امواج سطحی و ناهمسانگردی شعاعی با استفاده از تداخل سنجی لرزه ای در گستره البرز مرکزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه روش تداخل سنجی لرزه ای روشی کارآمد در مطالعات زلزله شناسی است و امکان استفاده از نوفه محیطی در این روش به علت تکرارپذیر بودن و محدوده فرکانسی گسترده بسیار حایز اهمیت است. یکی از کاربردهای مهم تداخل سنجی لرزه ای، توموگرافی لرزه ای و ناهمسانگردی شعاعی است. روش های معمول توموگرافی لرزه ای نیازمند تعیین ابعاد شبکه بندی یا پارامترهایی همچون هموارسازی و میرایی هستند. روش توموگرافی پیشنهادی در این مطالعه، روشی بسیار نوین است که تعداد پارامترهای نامعینی دارد و به شبکه بندی ازپیش تعریف شده یا پارامترهایی همچون هموارسازی و میرایی نیاز ندارد. منطقه مورد مطالعه در این پژوهش، محدوده البرز مرکزی در عرض جغرافیایی 0/38-5/34 درجه شمالی و طول جغرافیایی 5/54-5/48 درجه شرقی است. توموگرافی و ناهمسانگردی شعاعی در این منطقه با استفاده از داده های به دست آمده از نوفه های محیطی، اعمال تداخل سنجی لرزه ای و همچنین داده های زمین لرزه به دست آمده است. نتایج، نشان دهنده امکان تفکیک ایالت های لرزه زمین ساختی متفاوت بر اساس بی هنجاری های سرعتی و ناهمسانگردی شعاعی در منطقه است. نقشه ناهمسانگردی شعاعی نیز نشان دهنده وجود ماگمای سرد شده دماوند در عمق حدود بیست کیلومتری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
183 تا 197
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538265 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!