خطاهای ناشی از جابه جایی کنترل نشده چشمه و گیرنده، چالشی برای پردازش داده های لرزه ای کوهستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

همدوسی در رویدادهای بازتابی موجود در داده های لرزه ای پیش از برانبارش، عاملی تعیین کننده در کیفیت نهایی تصویرسازی زیرسطحی با این داده ها محسوب می شود. این همدوسی به نسبت پیچیدگی محیط انتشار موج و خطاهای عملیاتی در مرحله برداشت داده های لرزه ای کاهش می یابد که در صورت جبران نشدن اثر آنها، پردازش داده های لرزه ای را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. یکی از خطاهای رایج در برداشت داده های لرزه ای مناطق کوهستانی، جابه جایی بدون ثبت مجدد ایستگاه های چشمه لرزه ای به دلیل محدودیت های عملیاتی است. با توجه به میزان سختی عملیات برداشت، احتمال وقوع این نوع خطا در ایستگاه های گیرنده نیز وجود دارد. در صنعت، روش هایی برای افزایش همدوسی رویدادهای بازتابی وجود دارد که فرض اولیه آنها، ایستایی ناهمدوسی های موجود در بعد زمان و پیش بینی پذیری آنها در بعد دورافت و در نتیجه، توانایی جبران آنها با روش های تصحیح استاتیک و دینامیک متداول است، اما برخی خطاهای عملیاتی و پیچیدگی های محیط انتشار موج، موارد نقضی هستند که می توانند آن جابه جایی ها را از حالت پیش بینی پذیری خارج کنند. جابه جایی های بدون ثبت مجدد چشمه یا گیرنده موج لرزه ای و وجود بی هنجاری های سرعت محلی در مسیر انتشار امواج لرزه ای، که معمولا در لرزه نگاری کوهستان با هم رخ می دهند، از جمله این موارد هستند. اثر این گونه عوامل ناهمدوس ساز در داده ها و استفاده از روابط رایج تصحیح استاتیک و دینامیک برای آنها، می تواند جابه جایی های ناایستا در بعد زمان و پیش بینی ناپذیر در بعد مکان ایجاد کند. در این شرایط تصحیحات استاتیک و دینامیک متداول کارایی لازم را برای جبران ناهمدوسی های رویدادهای بازتابی ندارند. این مقاله با تحلیل برخی داده های مصنوعی و واقعی سعی در تبیین موضوع دارد و پیشنهاد می کند از یک روش تصحیح جابه جایی زمانی ناپایا در داده های لرزه ای پیش از برانبارش برای جبران این ناهمدوسی ها استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
199 تا 222
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538266 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!