تاثیر آموزش احتیاط های استاندارد بر اساس مدل کرک پاتریک بر دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

آموزش دانشجویان پرستاری، به عنوان پرستاران آینده و خط مقدم مراقبت از بیماران  برای اطمینان از این که دارای دانش و مهارت های مناسب در پیشگیری و کنترل عفونت هستند، بسیار مهم است. لذا تحقیق حاضر با هدف تاثیر آموزش احتیاطات استاندارد بر دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری انجام گرفت.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع نیمه تجربی که بر روی 70 نفر از دانشجویان پرستاری سال آخر انجام شد و به صورت تصادفی دو گروه مداخله و کنترل تعیین شد. معیارهای ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه دموگرافیک و الگوی ارزشیابی کرک پاتریک بود.برای گروه مداخله برنامه آموزشی براساس مدل کرک پاتریک اجرا شد و برای گروه کنترل جزوه آموزشی در اختیار دانشجویان داده شد.  پس از برنامه آموزشی، اثربخشی آن در سه سطح (واکنش، یادگیری، رفتار) مدل کرک پاتریک ارزیابی شد. برای بررسی میزان یادگیری با استفاده از آزمون محقق ساخته به صورت پیش و پس آزمون یک هفته بعد از آموزش میزان یادگیری افراد مورد سنجش قرار گرفت. جهت بررسی عملکرد، چک لیست مشاهداتی استفاده شد که از 8 بخش و در مجموع 66 تشکیل شده است انجام یا عدم انجام هر یک از 66 عملکرد توسط واحدهای پژوهش، توسط پژوهشگر در روزهای مختلف به صورت نامحسوس قبل و یک ماه بعد از مداخله بررسی و چک لیست پر شد نهایتا پس از جمع آوری داده های آماری، نتایج با استفاده از امارهای توصیفی واستنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

نتایج

یافته های این مطالعه نشان می دهد که میانگین نمره یادگیری و عملکرد دانشجویان پرستاری بعد از برنامه آموزشی بطور معناداری افزایش یافت.

بحث و نتیجه گیری

نتایج بیانگر اثربخشی دوره برگزار شده برای دانشجویان پرستاری بود و به نظر می رسد مدل کرک پاتریک، می تواند روشی مناسب جهت ارزشیابی اثربخشی آموزش های حیطه سلامت باشد

زبان:
فارسی
صفحات:
452 تا 461
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538284 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!