بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه فراشناخت ها در کودکان(MCQ-C) در کودکان 9 تا 13 ساله

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

فراشناخت به معنی تفکر درباره تفکر، نقش مهمی در آسیب های روانشناختی کودکان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه فراشناخت ها در کودکان به عنوان ابزاری برای سنجش باورهای فراشناختی در کودکان ایرانی بود.

روش بررسی

نمونه پژوهش شامل 338 کودک 9 تا 13 ساله بود که به صورت تصادفی از مدارس شهر قم انتخاب شده بودند. ابتدا پرسشنامه فراشناخت ها در کودکان به زبان فارسی ترجمه و سپس به زبان انگلیسی برگردانده شد. بعد از تصحیح ترجمه، نسخه نهایی بر روی 350 دانش آموز اجرا شد. بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه از طریق روش تحلیل عامل تاییدی، روایی همگرا، همسانی درونی و بازآزمایی و در بستر نرم افزار AMOS، نسخه 24 و  SPSS نسخه 21 انجام شد.

یافته ها

تحلیل عامل تاییدی حاکی از برازش نسبی مدل می باشد. ضریب همبستگی پرسشنامه فراشناخت ها نیز نشان دهنده ی روایی همگرای خوب آن است. ضرایب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه (77/0) و ضریب بازآزمایی سه هفته ای پرسشنامه (70/0) نیز، حکایت از پایایی خوب پرسشنامه دارد.

نتیجه گیری

مطالعه حاضر نشان داد که پرسشنامه فراشناخت ها در کودکان، ویژگی های روان سنجی مناسبی دارد و بنابراین امکان کاربرد در پژوهش ها و روان درمانی ها در زمینه آسیب های روانشناختی کودکان بویژه اختلالات اضطرابی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
592 تا 601
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538299 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!