اثر حفاظتی بربرین در نوروتوکسیسیته القا شده با تزریق داخل هیپوکمپی کلرورآلومینیوم در موش صحرایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

آلومینیوم جزآلاینده‌های محیطی است، که باعث سمیت عصبی می‌گردد. بربرین درگروه آلکالویید‌های مشتق از گیاهان نظیر زرشک محسوب می شود و خواص درمانی سودمند آن در بیماری‌های مختلف اثبات شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرحفاظتی بربرین در نوروتوکسیسیته القا شده با آلومینیوم می‌باشد.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی 32 موش نر نژاد ویستار بطور تصادفی به 4 گروه شم، شم دریافت‌کننده‌ی ‌بربرین، ضایعه‌دیده و ضایعه‌دیده دریافت‌کننده بربرین تقسیم‌ شدند. برای القا نوروتوکسیسیتی محلول آلومینیوم‌کلرید (AlCl3) حل شده در آب مقطر به میزان 5µL و با دوزmg/kg 37/0 به سمت چپ هیپوکامپ پشتی تزریق گردید. موش های تحت درمان میزان mg/kg100 بربرین از یک ساعت قبل از جراحی به‌طور روزانه تا یک هفته بعد از جراحی و به فرم خوراکی دریافت کردند. در هفته چهارم، تمامی گروه‌ها مورد آزمایش‌ رفتاری مربوط به یادگیری و حافظه استفاده ازشاتل باکس قرار گرفتند. در پایان کار مالون دی آلدیید و پروتیین و سطوح ROS و فعالیت استیل کولین استراز اندازه‌گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون آنووای یک‌طرفه و تست توکی مورد آنالیز قرار گرفت.

یافته ها

در گروه AlCl3 تحت درمان نسبت به گروه AlCl3، تاخیر اولیه تفاوت معنی داری نداشت اما تاخیر در حین عبور دارای افزایش معنی داری بود. میزان MDA و ROS و فعالیت استیل کولین استراز کاهش معنی داری نشان داد.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد اگرچه درمان با بربرین در گروه ضایعه دیده توسط آلومینیوم کلرید سبب تفاوت معنی‌داری در یادگیری موش‌ها نشد اما موجب بهبود معنی‌دار حافظه، کاهش معنی‌دار مالون دی آلدیید، کاهش معنی‌دار سطح رادیکال های آزاد اکسیژن و کاهش معنی‌دار فعالیت استیل کولین استراز شد و می توان گفت بربرین با خواص آنتی اکسیدانی موجب بهبود حافظه و حفاظت عصبی در برابر نوروتوکسیسیته ناشی از آلومینیوم کلرید گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
640 تا 653
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538320 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!