بررسی تاثیر عصاره هیدرواتانلی دانه خربزه بر میزان رونویسی از ژن های کدکننده NF-κB و میلوپراکسیداز در بافت کبدی به دنبال مسمومیت ناشی از اتیلن گلیکول در موش های صحرایی نر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

 کبد در معرض مسمومیت ناشی از ترکیبات شیمیایی مختلف قرار دارد. با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی موجود در دانه خربزه و همین طور نقش NF-κB و میلوپراکسیداز (MPO) در بروز التهاب ناشی از استرس اکسیداتیو، در مطالعه حاضر تاثیر عصاره هیدروالکلی دانه خربزه بر میزان رونویسی از ژن‌های کدکننده NF-κB و MPO در موش‌های مسموم شده با اتیلن گلیکول با روش real-time PCR مورد ارزیابی قرارگرفت.

روش بررسی

 تعداد 30 سر رت بصورت تصادفی در 5 گروه سالم، کنترل مسموم (اتیلن گلیکول 75/0 درصد) و تجربی (اتیلن گلیکول 75/0 درصد و غلظت های 150، 300 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره) تقسیم شده و به مدت 38 روز تیمار شدند. سپس بافت کبدی رت ها خارج شده و میزان رونویسی از ژن های NF-κB و MPO با روش real-time PCR بررسی شد.

یافته‌ها:

 میزان رونویسی از ژن کدکننده NF-κB و MPO در کبد موش های گروه کنترل مسموم نسبت به موش های گروه سالم افزایش معنی‌داری داشت. تیمار با عصاره هیدرواتانلی دانه خربزه در غلظت های 300 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن موجب کاهش معنی دار رونویسی از ژن کدکننده NF-κB در گروه های تجربی شد. تیمار عصاره هیدرواتانلی دانه خربزه در غلظت های 150، 300 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن موجب کاهش معنی دار رونویسی از ژن MPO در گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل مسموم شد.

نتیجه‌گیری: 

کاهش سطح MPO و NF-κB نشان دهنده تاثیر درمانی عصاره دانه خربزه بر آسیب کبدی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
664 تا 675
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538336 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!