ارائه مدل عملکرد مالی بر اساس افشای اطلاعات زیست محیطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را مورد توجه قرار داده است. با توجه به اهمیت بالای توسعه پایدار و افزایش رقابت در حوزه عملکرد زیست محیطی، شرکت ها افشای اطلاعات زیست محیطی را از طریق انتشار صورت های مالی، یادداشت های توضیحی، گزارش مجامع عمومی، رسانه ها و سایت های اینترنتی انجام می دهند تا از این طریق عملکرد مالی خود را بهبود بخشند. هدف از این پژوهش ارایه مدل عملکرد مالی بر اساس افشای اطلاعات زیست محیطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته (ترکیبی) است که از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی اکتشافی و توصیفی همبستگی است، لذا پژوهش در دو بخش انجام شد. در بخش اول با مطالعه مقالات فارسی و انگلیسی و استفاده از مدل 7 مرحله ای فرا ترکیب متغیرهای مربوط به مدل پژوهش شناسایی و اندازه گیری شد. در مر حله دوم با جمع آوری داده های شرکتهای بورسی (445 مشاهده شامل 89 شرکت طی سال های 1395 تا 1399) در صنایع آلاینده(صنعت خودرو و صنعت نفت) و پاک (صنعت غذا و صنعت دارو) به بررسی رابطه افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی پرداخته شد. یافته ها نشان داد که بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین آلایندگی صنعت نیز بر این رابطه تاثیر داشت. توجه به افشای اطلاعات زیست محیطی به خصوص در صنایع آلاینده سبب ایجاد ارزش و توسعه پایدار شرکت ها خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538391 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!