بررسی رابطه بین ریسک ویژه و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سرمایه گذاری یکی از بحث های مهم در بازار سرمایه است؛ به طوری که مدیریت مناسب با می تواند بر ارزش شرکت تاثیر گذار باشد و می تواند با افزایش جریانات نقدی آتی، بقای شرکت ها را تضمین نمایند. از سوی دیگر، سرمایه گذاری شرکت ها تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ریسک های شرکت قرار دارد که می تواند برای مدیران دارای فرصت ها و تهدیدات مختلفی باشد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ریسک ویژه و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور و طی دوره هشت ساله بین سال های 1390 الی 1397 به بررسی 143 شرکت و در مجموع 1144 سال-شرکت پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-پس رویدادی قرار دارد که با استفاده از داده های ترکیبی و نرم افزار Eveiws8 به بررسی مدل های رگرسیونی پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در مجموع رابطه مثبت (منفی) و معناداری بین ریسک ویژه و سرمایه گذاری داخلی (خارجی) شرکت ها در دوره بررسی وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538393 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!