افشای اطلاعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام با استفاده از روش سوارا: با تاکید بر گزارشات تفسیری مدیریت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گزارش های تفسیری مدیریت در برگیرنده جملاتی است که از آن به عنوان اطلاعات آینده نگر یاد می شود. افشای گزارش تفسیری مدیریت اطلاعاتی را ارایه می دهد که سرمایه گذار منطقی در تصمیم گیری سرمایه گذاری خود با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از آن استفاده می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر افشای اطلاعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام می باشد. بدین منظور داده های 140 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران طی سال های 1394 تا 1398 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به منظور بررسی تاثیر افشای اطلاعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام از مدل اولسون (1995) بهره گرفته می شود و سپس از طریق آزمون Z وونگ معناداری ضرایب تعیین مدل اولسون (1995) و مدل فرضیه اول مورد مقایسه قرار می گیرند. به علاوه برای اندازه گیری افشای اطلاعات آینده نگر ابتدا تاثیر واژه های آینده نگر به پیروی از تحقیق (حسنین و حوسینی، 2015) توسط تحلیگران مالی مورد نظرسنجی قرار می گیرند. سپس با استفاده از روش سوارا که یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه است واژه های تاثیرگذار بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران وزن دهی می شوند. نتایج پژوهش فرضیه اول نشان می دهد که افشای اطلاعات آینده نگر در نمونه های مورد بررسی دارای بار اطلاعاتی بالایی نبود و موجب واکنش قیمت سهام نمی شود. همچنین نتایج فرضیه دوم نشان می دهد که عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و واکنش قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
135 تا 148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538398 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!