تعمیم پارادایم استرس در مقوله کیفیت حسابرسی با الحاق متغیرهای فرهنگ اخلاقی و فشار بودجه زمانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

منشا معمول استرس که کارکنان در محیط کار یا سازمان با آن مواجه هستند،عوامل استرس زای شغلی نامیده می-شود. این عوامل استرس زا شامل ابهام نقش، تعارض نقش و گرانباری نقش است. این در حالی است که توجه به فرهنگ اخلاقی و وجود ساختار سازمانی نیز از موارد قابل توجه در یک محیط حرفه ای می باشد و فرهنگ اخلاقی می تواند با بهبود فضای کاری، کاهش استرس حسابرسان را موجب گردد. علاوه براین، حسابرسان، اغلب با فشار بودجه های زمانی سخت گیرانه مواجه اند، وضعیتی که دست کم تا حدودی از شرایط شبه مناقصه برای قراردادهای حسابرسی، سرچشمه می گیرد. مطالعه حاضر در کنار تاکید بر نقش عوامل استرس زای سنتی در تبین ریسک شغلی حسابرسان، عوامل فرهنگ سازمانی و فشار بودجه زمانی را به مقوله استرس حسابرسان وارد نموده و الگوی سنتی پارادیم استرس را البته در مقوله حسابرسی، تقویت و تعدیل نمود. در این رابطه از دیدگاه های 318 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران طی بهار و تابستان 1399 استفاده گردید و نتایج بررسی ها نشان داد که عوامل تیوریک استرس زا (ابهام نقش، تعارض نقش و گرانباری نقش)، تضعیف فرهنگ اخلاقی و فشار بودجه زمانی موجب افزایش استرس حسابرسان می گردند. همچنین، تضعیف فرهنگ اخلاقی موجب افزایش فشار بودجه زمانی می شود و علاوه براین، تضعیف فرهنگ اخلاقی و فشار بودجه زمانی موجب کاهش کیفیت حسابرسی می شوند. به این ترتیب، الگوی سنتی پارادایم استرس در مقوله حسابرسی، تعدیل و تقویت گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
165 تا 182
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538400 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!