بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در رابطه میان بدگمانی سازمانی و تردید حرفه ای حسابرس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
فساد و ورشکستگی های شرکت های بزرگ، کیفیت حسابرسی های انجام شده را مورد تردید قرار داده است. تردید حرفه ای از ابزارهای مهم در بهبود کیفیت حسابرسی است. مطالعات قبلی نشان می دهند که عوامل سازمانی و متغیرهای مربوط به فرهنگ سازمانی می توانند بر مولفه های قضاوت و تصمیم گیری حسابرس از جمله تردید حرفهای تاثیرگذار باشند. پژوهش حاضر درصدد است با تبیین رابطه بین بدگمانی سازمانی و تردید حرفه ای حسابرس با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی گامی در جهت تقویت تردید حرفهای حسابرسان و افزایش کیفیت حسابرسی و افزایش اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی بردارد. این پژوهش، ازنوع پژوهش های کاربردی و پیمایشی است و نمونه آماری پژوهش را 449 نفر از شاغلین درموسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی دررده های مختلف تشکیل می دهند. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1400 و با روش نمونه گیری غیراحتمالی جمع آوری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی نشان می دهد که بدگمانی سازمانی تاثیر منفی و معناداری بر تردید حرفه ای حسابرسان دارد. هم چنین نتایج نشان میدهد که متغیرهای فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی در رابطه بین بدگمانی سازمانی و تردید حرفه ای حسابرس نقش میانجی گری جزیی را ایفا میکنند. لذا ضروری است که یکی از عمده ترین دغدغه های حسابرسان در سطوح مختلف استقرار فرهنگ سازمانی مناسب و افزایش تعهد سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی در جهت بهبود تردید حرفه ای کارکنان حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی و اعتلای اطمینان عموم جامعه به حرفه حسابرسی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
231 تا 250
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538404 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!