تاثیر خودکارآمدی، منبع کنترل و ویژگی های تاریک شخصیت بر مدیریت سود فرصت طلبانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی مدیریت متاثر از باورها و ویژگی های شخصیتی آنهاست. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خودکارآمدی، منبع کنترل و ویژگی های شخصیت تاریک بر مدیریت سود فرصت طلبانه انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر حسابداران و مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1398 می باشد، که 352 نفر از آنها به عنوان نمونه نهایی و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS3، استفاده شده است. نتایج تحلیل آماری نشان داد که ویژگی های تاریک شخصیت (خودشیفتگی، ماکیاولیسم، جامعه ستیزی و سادیسم) بر مدیریت سود فرصت طلبانه تاثیر مثبت و معنادار دارند، در حالی که ویژگی های شناختی خودکارآمدی و منبع کنترل تاثیر معناداری بر مدیریت سود فرصت طلبانه ندارند. همچنین بر مبنای یافته های پژوهش، خودکارآمدی بر صفات شخصیتی ماکیاولیسم، جامعه ستیزی و سادیسم و منبع کنترل نیز بر صفات شخصیتی خودشیفتگی ، جامعه ستیزی و سادیسم تاثیر منفی و معناداری دارند. نتایج این پژوهش تایید می کند که ویژگی های شناختی، از عوامل تاثیرگذار بر ویژگی های تاریک شخصیت و ویژگی های تاریک شخصیت، از عوامل رفتاری تاثیرگذار بر مدیریت سود فرصت طلبانه می باشد. از این رو، با درک و شناخت مولفه های روان شناختی تاثیرگذار بر رفتار فرصت طلبانه مدیران، می توان به پیشبرد اقدامات پیشگیرانه در این زمینه کمک نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
287 تا 300
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538406 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!