تبیین الگوی نوین هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان گرای عصبی-فازی (TDABC-ANFIS) (مطالعه موردی شرکت گاز استان هرمزگان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در روش های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت از جمله هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی (ABC) و هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC) فرض می شود بین هزینه و فعالیت رابطه خطی وجود دارد، لیکن تابع هزینه همیشه خطی نیست. برای حل این مشکل، پژوهش گران از مدل های هوش مصنوعی و فازی استفاده کردند. بی تردید تلفیق همزمان مدل های هوش مصنوعی و فازی منجر به افزایش دقت هزینه یابی خواهد شد. لذا در پژوهش حاضر برای نخستین بار به تلفیق روش TDABC با مدل عصبی- فازی (ANFIS) و مطالعه موردی شرکت گاز استان هرمزگان پرداخته شد. برای این منظور، ابتدا منابع و فعالیت های موضوع هزینه شناسایی شد. سپس ارتباط اقلام هزینه با فعالیت ها در ماتریس وابستگی هزینه- فعالیت تعیین شد. پس از آن، نرخ های تسهیم در ماتریس جایگزین شده و هزینه فعالیت ها بر اساس روش های ABC، IABC، TDABC و TDABC-ANFIS محاسبه شد. در نهایت، نتایج هزینه یابی بر اساس روش میانگین قدر مطلق خطا (MAD) با روش ABC مقایسه شد. نتایج نشان داد که MAD در IABCمعادل 74/0، در TDABCمعادل 60/0 و در تمامی 18 ساختار طراحی شده TDABC-ANFIS، در بازه (591/0، 213/0) می باشد. در نتیجه هزینه یابی بر حسب TDABC-ANFIS از دقت بیشتری در مقایسه با ABC، IABC و TDABC برخوردار می باشد. همچنین، در میان ساختارهای طراحی شده TDABC-ANFIS، ساختار Gauss2-4- Logsig دارای کمترین خطا (213/0) می باشد. از آنجاکه نتایج نشان داد در میان مدل های مورد بررسی، مدل TDABC-ANFIS به دلیل غیرخطی و فازی کردن رابطه هزینه ها و فعالیت ها، از دقت بیشتری برخوردار می باشد، به مسیولان حوزه مالی شرکت ها پیشنهاد می-شود از الگوی نوین TDABC-ANFIS استفاده کنند

زبان:
فارسی
صفحات:
301 تا 316
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538407 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!