بررسی تاثیر ویژگی های فرهنگی و ساختاری موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش های حسابرسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در پژوهش های دانشگاهی برای سنجش کیفیت حسابرسی از متغیرهای متعددی، همانند (اقلام تعهدی، چرخش حسابرس، شهرت حسابرس، تعداد بندهای حسابرسی، اندازه موسسه حسابرسی، تعداد کارکنان تحت استخدام، تخصص در صنعت، حق الزحمه، تجربه و...) استفاده شده است. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که عوامل ذکر شده، کیفیت حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. کمتر تحقیقی است که کیفیت گزارش های حسابرسی را مورد بررسی قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های فرهنگی و ساختاری موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش های حسابرسی می باشد. برای دستیابی به این هدف، 57 موسسه حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1399 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای سنجش کیفیت گزارش های حسابرسی از چک لیستی استفاده شده است که از طریق آزمون دلفی خبرگان تهیه شده است. متغیرهای مستقل تحقیق ویژگی های فرهنگی و ساختاری موسسات می باشند. ویژگی های فرهنگی موسسات حسابرسی در این پژوهش برگرفته از ابعاد فرهنگی هافستد می باشد که با استفاده از نظر خبرگان حرفه برای هریک از ویژگی های فرهنگی هافستد، مدل هایی طراحی گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای افق زمانی، فردگرایی-جمع گرایی و فضای ابهام با کیفیت گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد و بین سایر ویژگی های فرهنگی (متغیرهای مردمنشی-زن منشی و فاصله قدرت) با کیفیت گزارش های حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد و از طرفی بین ویژگی های ساختاری موسسات (ترکیب پرسنل موسسات، حق الزحمه حسابرس و تجربه حرفه ای حسابرس) با کیفیت گزارش حسابرسی رابطه معناداری مشاهده نگردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
335 تا 357
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538409 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!