بررسی تاثیر مولفه های تیپ های شخصیتی حسابرس بر عملکرد حرفه ای حسابرسان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

موضوع:

 عملکرد حرفه ای در حسابرسی شامل برخورداری از دانش و تخصص کافی در حسابرسی، شناخت دقیق و کامل دستگاه اجرایی تحت حسابرسی می باشد. براین اساس هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تیپ های شخصیتی حسابرس بر عملکرد حرفه ای حسابرسان می باشد.

روش شناسی تحقیق: 

روش گردآوری داده ها از نوع میدانی کتابخانه ای است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی در سال 1398 می باشد. که بیش از 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد سپس پرسشنامه در حجمی بیش از حجم مذکور به طور تصادفی ساده در میان جامعه مورد بررسی توزیع و نهایتا تعداد 382 پرسشنامه دریافت گردید. جهت سنجش عملکرد حرفه ای حسابرسان از پرسش نامه موسوی کاشی و محسنی کبیر (1398)، جهت تیپ های شخصیتی دو وجهی (A و B)، از پرسشنامه بلومنتال و همکاران (1985) و تیپ های شخصیتی حسابرسان پنج وجهی، از آزمون نیو بهره گرفته شد. ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تیپ های شخصیتی دو وجهی 89/0، ضریب آلفای کرونباخ مقیاس عملکرد حرفه ای 79/0، ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تیپ های شخصیتی پنج وجهی 85/0 بود.

نتایج

نتایج نشان داد که تیپ های شخصیتی (A و B) حسابرس بر عملکرد حرفه ای حسابرسان موثر می باشد. اثر تیپ شخصیتی A نسبت به تیپ شخصیتی B بر روی عملکرد حرفه ای حسابرسان بیشتر می باشد. تیپ های شخصیتی پنج وجهی حسابرس بر عملکرد حرفه ای حسابرسان موثر می باشد. نتایج نشان دهنده این مورد می باشد که از میان تیپ های شخصیتی حسابرس (روان رنجوری، برون گرایی، انعطاف پذیری، تعهد و سازگاری)، تنها این روان رنجوری است که بر عملکرد حرفه ای حسابرس اثر معنی دار می گذارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
427 تا 445
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538414 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!