اثر تعهد سازمانی و سبک رهبری بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه حسابرسان عملکرد در کنار نقش سنتی که برای کنترل مالی و عملکرد مدیریت دارند، می توانند به عنوان کانالیزور برای تغییر و بهبود در واحدهای مورد رسیدگی عمل نمایند، از سوی دیگر عوامل مختلفی در بروز تغییرات موثر در واحد مورد رسیدگی تاثیرگذار هستند. هدف این پژوهش، بررسی اثر تعهد سازمانی و سبک رهبری بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت جزء پژوهش های توصیفی و از لحاظ روش تحلیل داده از جمله پژوهش های همبستگی می باشد. گردآوری داده ها از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسانی است که شرکت-های آن ها در بازه زمانی 1399-1392 از خدمت حسابرسی عملکرد استفاده نموده اند. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب و برابر با 208 پرسشنامه بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با رویکرد کم ترین مربعات جزیی استفاده شده است. مناسب بودن شاخص های برازش در معادلات ساختاری نشان می دهد فرضیه های اصلی پژوهش شامل تاثیر تعهد سازمانی و سبک رهبری بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت مورد تایید بوده و نشان دهنده اثر معنی دار این دو متغیر بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت است.

زبان:
فارسی
صفحات:
447 تا 463
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538415 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!