برنامه ریزی فرض بنیاد؛ رویکردی نوین برای شناسایی مفروضات و کاهش انحرافات بودجه ای (مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر بودجه ریزی با چالش تغییرات سریع و عدم قطعیت مواجه شده و به دلیل عدم استفاده از ابزاری مناسب برای شناسایی مفروضات برنامه ، مورد انتقاد پژوهشگران قرار گرفته است. از سوی دیگر، آینده پژوهان بکارگیری ابزارهایی همچون برنامه ریزی فرض بنیاد را جهت مواجهه با مخاطرات آینده و کاهش عدم قطعیت ها توصیه نموده و بکار می گیرند. پژوهش حاضر با شناسایی چالش بودجه ریزی از یک سو و پتانسیل آینده پژوهی از سوی دیگر، مترصد ایجاد یک رویکرد بودجه ریزی پابرجا است. بر این اساس با رویکردی انتقادی ضمن شناسایی مفروضات باربر و آسیب پذیر در بودجه شرکت مورد مطالعه، میزان ارتباط آن با انحراف از بودجه تعیین گردید. بدین منظور با استفاده از ابزارهای پرسشنامه، پنل خبرگان، معیار نقطه شکست و با رویکرد پسابرنامه، ابتدا 27 فرض زیربنایی در بودجه شرکت مورد مطالعه استخراج شد که 14 فرض آن طبق نظر خبرگان باربر تشخیص داده شد. سپس با استخراج 22 رویداد شگفتی ساز در سال 1399، میزان آسیب پذیری هر یک از مفروضات باربر، در پنل خبرگان تعیین و اولویت بندی گردید. یافته ها نشان داد که رابطه مستقیمی بین مفروضات آسیب پذیر و انحراف از بودجه وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
465 تا 481
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538416 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!