پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس سازگاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه اسلامی آزاد همدان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

اشتیاق تحصیلی، عاملی مهم در تعیین رشد شخصی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه هاست، بنابراین هدف از این پژوهش پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس سازگاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه اسلامی آزاد همدان است.

روش پژوهش:

 این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد همدان در سال تحصیلی 01-1400 که برابر با 14750 نفر می باشند؛ روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای و حجم نمونه با استفاده از فرمول تاباچنیک و فیدل (2007) برابر با 106 نفر که به خاطر افت آزمودنی ها و احتیاط برابر با 110 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران (2004)، پرسشنامه سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (1984) وپرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997) بود.

یافته ها:

 نتایج یافته ها نشان داد بین سازگاری تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با ضریب همبستگی (0.362= r) رابطه معنی دار  و مستقیم در سطح معناداری 99 درصد وجود دارد؛ بین فرسودگی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با ضریب همبستگی (0.284-= r) رابطه معنی دار  و معکوس در سطح معناداری 99 درصد وجود دارد و همچنین سازگاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی قادر به پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان می باشد به طوری که  17.9 درصد واریانس متغیر اشتیاق تحصیلی دانشجویان توسط دو متغیر سازگاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی تبیین می شود.

نتیجه گیری

بنابراین با توجه به یافته ها میتوان گفت که سازگاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی پیش بینی کننده اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه اسلامی آزاد همدان هستند..

زبان:
فارسی
صفحات:
216 تا 230
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538478 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!