تاثیر خرد سازمانی بر سرمایه اجتماعی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش دبیران (مورد مطالعه: مقطع متوسطه اول شهر تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زمینه و هدف:

 این پژوهش با هدف بررسی تاثیر خرد سازمانی بر سرمایه اجتماعی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش دبیران مقطع متوسطه اول شهر تهران انجام شد.

روش پژوهش:

 پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی دبیران مقطع متوسطه اول شهر تهران بود که تعداد آن ها برابر با 8873 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و بر اساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 368 نفر معلم برآورد شد. داده ها در دو بخش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شد. در بخش میدانی با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد خرد سازمانی اشمیت و همکاران (2012)، سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) و مدیریت دانش لاوسون (2003) استفاده شد؛ تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) انجام پذیرفت.

یافته ها

نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش، خرد سازمانی بر سرمایه اجتماعی تاثیر دارد.

نتیجه گیری

یافته های ضمنی پژوهش نیز نشان داد که خرد سازمانی بر سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؛ خرد سازمانی بر مدیریت دانش دبیران تاثیر دارد و علاوه بر این، مدیریت دانش بر سرمایه اجتماعی دبیران مقطع متوسطه اول شهر تهران تاثیر دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
171 تا 182
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538560 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!