شناسائی و تبیین شایستگی های مدیران راهبردی سازمان حرم مطهر آستان قدس رضوی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
آستان قدس رضوی به سبب انتساب به بارگاه ملکوتی ثامن الحجج، حضرت علی بن موسی الرضا (علیه آلاف التحیه و الثناء)، به عنوان مهم ترین مرکز مذهبی ایران در جهان اسلام شناخته شده است. نقش مدیران سازمانی در رسیدن به این هدف والا، نقشی بی بدیل و انکارناپذیر است و از ایشان انتظار می رود با بهره گیری از حداکثر توان خود و ظرفیت های موجود، به حل چالش ها و اصلاح نارسایی های موجود بپردازند. پژوهش حاضر به منظور شناسایی و تبیین شایستگی های مدیران راهبردی سازمان آستان قدس رضوی جهت تصدی پست های مدیریتی، گزینش و انتخاب مدیران بر اساس آن و تبیین شاخص های اولیه ارزیابی، آموزش و توسعه آن ها صورت گرفت. بدین منظور چهار سوال تحقیق مورد بررسی قرار گرفت: 1. شایستگی مدیران راهبردی حرم شامل چه ابعادی است؟ 2. مولفه های تشکیل دهنده ابعاد شایستگی های مدیران راهبردی حرم کدامند؟ 3. آیا مدل استخراج شده از پژوهش، معتبر است؟ 4. اولویت بندی شایستگی های مدیران راهبردی حرم چگونه است؟ روش تحقیق پژوهش، روش تحقیق ترکیبی است. در بخش کیفی پژوهش با تعدادی از خبرگان و مدیران ستادی حرم مطهر مصاحبه به عمل آمد و برای تحلیل مصاحبه ها، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. مدل نهایی در قالب 10 بعد، شامل (برنامه ریزی، سازمان دهی، رهبری، بسیج منابع و امکانات، دانش، مهارت های فنی، تعهدات ایمانی، مهارت های ارتباطی، مهارت های درون فردی و مهارت های ادراکی) و 43 مولفه استخراج شد؛ سپس در قسمت کمی پژوهش جهت سنجش مدل پرسش نامه ای بین 98 نفر از مدیران و مسوولین حرم مطهر رضوی توزیع شد. جهت بررسی روایی، از عاملی تاییدی استفاده شد که مقادیر به دست آمده بیانگر روایی ابزار بود. همچنین، جهت پایایی ابزار با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. درنهایت تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری و آزمون رتبه ای فریدمن و با استفاده از نرم افزار Smart pls انجام گرفت. نتایج نشان داد تمامی ابعاد و مولفه های شایستگی ها مورد تایید است. در مرحله بعد برای اولویت بندی ابعاد و مولفه های شایستگی های مدیران، از روش آزمون فریدمن استفاده شد که ابعاد شایستگی  به ترتیب اولویت عبارتند از: تعهدات ایمانی، مهارت های فنی، سازمان دهی، بسیج منابع و امکانات، برنامه ریزی، مهارت های ارتباطی، مهارت های اداراکی، رهبری، دانش و مهارت های درون فردی.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538585 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!