مقایسه متغیر های کینماتیکی تنه و اندام تحتانی حین مانور برشی در ورزشکاران سالم و بازسازی شده رباط صلیبی قدامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

با توجه به روند بهبودی طولانی مدت در آسیب رباط صلیبی قدامی و بروز مشکلات ثانویه بعد از جراحی و همچنین عدم پایبندی افراد به برنامه های توانبخشی بعد از جراحی، با این وجود ریسک پارگی مجدد این رباط وجود دارد. لذا، هدف از مطالعه حاضر، مقایسه پارامترهای کینماتیکی تنه و اندام تحتانی حین مانور برشی در ورزشکاران سالم و بازسازی شده رباط صلیبی قدامی بود.

روش ها:

 آزمودنی های این مطالعه شامل 34 ورزشکار مرد بودند که به صورت در دسترس در دو گروه آزمایشی (رباط صلیبی بازسازی شده) و کنترل (سالم) قرار گرفتند. ثبت اطلاعات کینماتیکی و کینتیکی حرکت این آزمودنی ها به وسیله سیستم ثبت آنالیز ویدیویی حرکت وایکان و صفحه نیروسنج کیستلر به ترتیب با فرکانس نمونه برداری 200 و 1000 هرتز انجام شد. محاسبه متغیرهای کینماتیکی از لحظه تماس اولیه پا تا لحظه جدا شدن پا از صفحه نیروسنج به وسیله نرم افزار ویژوال تری دی انجام شد.

یافته ها: 

نتایج آزمون تی مستقل در فلکشن سگمنت تنه و مفصل ران و مچ پا تفاوت معنی داری بین دو گروه سالم و رباط صلیبی بازسازی شده، نشان نداد (05/0).

نتیجه گیری:

 با توجه به تغییر در متغیرهای کینماتیکی افراد دارای رباط صلیبی بازسازی شده، نسبت به افراد سالم و افزایش ریسک ابتلا به پارگی مجدد در این افراد، پیشنهاد می شود در طراحی تمرینات و دوره های توانبخشی و درمانی پس از جراحی، به آموزش صحیح تکنیک ها و حرکات پرخطا توجه شود تا با کسب کینماتیک مطلوب در مفاصل و اندام ها و همچنین آگاهی ورزشکاران، احتمال بروز آسیب مجدد کاهش یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
50 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538644 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!