مقایسه دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی در افراد با و بدون اضافه وزن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از پژوهش حاضر مقایسه دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی در افراد با و بدون اضافه وزن بود.

روش ها: 

جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان 25 تا 45 سال شاغل و در دسترس استان زنجان تشکیل دادند. این افراد که شامل 57 نفر بودند به دو گروه تقسیم شدند: 30 نفر با وزن نرمال(با میانگین سن 03/6±86/31 سال و شاخص توده بدنی71/1±86/21کیلوگرم بر مترمربع) و 27 نفر با اضافه وزن (با میانگین سن 03/6±55/35 سال و شاخص توده بدنی 40/1±86/27 کیلوگرم بر مترمربع). برای ارزیابی دامنه حرکتی ران، زانو و مچ پا از گونیامتر استفاده شد. پس از تعیین طبیعی یا غیر طبیعی بودن داده ها از طریق آزمون شاپیرو- ویلک، داده ها با توزیع طبیعی از آزمون پارامتریک تی مستقل و داده ها با توزیع غیر طبیعی از آزمون غیر پارامتریک یو من ویتنی تجزیه وتحلیل شدند.  

یافته ها: 

یافته ها نشان داد که بین دامنه حرکتی ران در هر دو پا در حرکات فلکشن، اکستنشن، ابداکشن، چرخش داخلی و چرخش خارجی، دامنه حرکتی زانو در هر دو پا در حرکت فلکشن و دامنه حرکتی مچ پا در هر دو پا در حرکت دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن در دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت اما اختلاف بین این دو گروه در دامنه حرکتی در هر دو پا در حرکات اداکشن ران و اکستنشن زانو معنادار نبود.

نتیجه گیری: 

با توجه به نتایج حاضر به نظر می رسد که اضافه وزن می تواند باعث کاهش دامنه حرکتی در برخی حرکات در اندام تحتانی شود. در مورد علل این تفاوت محققین عوامل مختلفی را مطرح نمودند که برای مشخص شدن آن نیاز به مطالعات بیش تر می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
66 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538645 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!