مقایسه ی اثر تقویت عضله ی مربع کمری در افزایش رکورد تعداد حرکات اسکات بازیکنان والیبال استان اردبیل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

تمرین اسکات از جمله تمرین های اساسی در تقویت اندام تحتانی و همچنین فاکتوری برای نشان دادن آمادگی جسمانی فرد می باشد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر تقویت عضله مربع کمری در افزایش رکورد تعداد حرکات اسکات بازیکنان مرد والیبال استان اردبیل است.

روش ها: 

تعداد 60 نفر از ورزشکاران سالم والیبالیست مرد استان اردبیل به صورت تصادفی به دو گروه مساوی 30 نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند. به هردو گروه به مدت 12 جلسه به ترتیب شیوه تمرینی معمول بدنسازی والیبال به همراه تقویت عضله مربع کمری و همچنین فقط تمرین معمول بدنسازی والیبال ارایه شد. بعد از 12 جلسه رکورد تعداد حرکات اسکات آن ها مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه بین گروهی از آزمون تی مستقل به کمک نرم افزار SPSS ورژن 26 استفاده شد.

یافته ها:

 یافته های پژوهش حاضر نشان داد از لحاظ آماری بین گروه مداخله با گروه کنترل در فراوانی رکورد حرکت اسکات ورزشکاران والیبالیست اختلاف معنی داری وجود دارد (001/0≤P).

نتیجه گیری:

 ارایه تمرین تقویتی عضله مربع کمری سبب افزایش رکورد حرکت اسکات در آزمودنی های گروه مداخله شد. بنابراین تقویت عضله مربع کمری می تواند سبب افزایش فراوانی رکورد حرکت اسکات در ورزشکاران والیبالیست مرد استان اردبیل شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
80 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538646 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!