بازبینی رابطه ی میان تورم و نااطمینانی آن در ایران: کاربردی از تبدیل موجک پیوسته

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رابطه ی میان تورم و نااطمینانی تورمی توجه بسیاری از مطالعات نظری و تجربی اقتصادکلان را به خود جلب کرده است. علی رغم مطالعات گسترده در این زمینه، کماکان اجماعی در خصوص جریان علیت میان این دو متغیر وجود ندارد. در این راستا، پژوهش حاضر از تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در حوزه ی زمان – فرکانس استفاده می کند تا بینش جدیدی در خصوص رابطه ی میان تورم و نااطمینانی آن در ایران طی دوره 1401:08 – 1370:05 ارایه دهد. طبق نتایج به دست آمده جریان علیت خلاف فار میان دو متغیر برقرار نبوده و نظریات مرتبط با این مهم در اقتصاد ایران موضوعیت ندارد. به این مفهوم که اولا عاملین اقتصادی عموما قادر نیستند پیش بینی خود را در رویارویی با تورم تدقیق نمایند. ثانیا، مقامات پولی در هنگام اوج گرفتن قیمت ها اقدامات لازم برای به ثبات رساندن آن را در پیش نمی گیرند. دربلندمدت، جریان علی از تورم به نااطمینانی تورمی با شدت قابل توجهی برقرار است. تفسیر نتایج در بعد زمان و تطابق آن با مبانی نظری و شرایط اقتصاد ایران حاکی از آن است که در بلندمدت سیاست گذار در واکنش به افزایش سطح عمومی قیمت ها حساسیت نسبتا کم تری برای کاهش تورم در قیاس با سایر اهداف داشته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
147 تا 169
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.