تعیین ویژگی های شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ زیتون بر باکتری های بیماری زا در شرایط برون تنی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه پژوهشی با هدف استخراج عصاره اتانولی برگ زیتون (Olea europaea) و بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی آن صورت گرفت. عصاره اتانولی برگ زیتون با کمک روش خیساندن تهیه شد و محتوای فنول و فلاونویید کل بر اساس روش های رنگ سنجی معرف فولین- سیوکالتو و کلرید آلومینیوم اندازه گیری گردید. پتانسیل آنتی اکسیدانی عصاره با روش های مهار رادیکال آزاد DPPH و ABTS ارزیابی شد. علاوه بر این، فعالیت ضدمیکروبی عصاره اتانولی برگ زیتون در برابر باکتری های بیماری زا (اشرشیا کلی، انتروباکتر ایروژنز، باسیلوس سریوس و لیستریا اینوکوا) بر پایه روش های دیسک دیفیوژن آگار، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی تعیین گردید. عصاره اتانولی برگ زیتون حاوی mg GAE/g 72/0 ±58/176 فنول کل وmg QE/g 26/0 ±85/69 فلاونویید کل بود. علاوه بر این، عصاره اتانولی برگ زیتون قادر به مهار رادیکال های آزاد DPPH (59/0 ±62/70 درصد) و ABTS (43/0 ±15/76 درصد) بود. نتایج ضدمیکروبی نشان داد اثر ضدمیکروبی عصاره وابسته به غلظت آن و نوع باکتری است و باکتری های باسیلوس سریوس و انتروباکتر ایروژنز به ترتیب حساس ترین و مقاوم ترین سویه های میکروبی در برابر عصاره اتانولی برگ زیتون بودند. به طور کلی، نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره اتانولی برگ زیتون را می توان به عنوان ترکیب زیست فعال طبیعی با ویژگی های ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی بالا معرفی نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
603 تا 614
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538702 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!