ارزیابی فنول و فلاونوئید کل، قدرت آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس انجدان رومی بر برخی از قارچ های عامل پوسیدگی و فساد میوه سیب و پرتقال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه، اسانس انجدان رومی (Levisticum officinale Koch) توسط روش تقطیر با آب استخراج شد و سپس محتوای فنول تام، فلاونویید تام، فعالیت آنتی اکسیدانی (بر پایه مهار رادیکال آزاد DPPH، رادیکال آزاد ABTS و زوال رنگ بتا-کاروتن) و اثر ضدقارچی آن علیه قارچ های عامل پوسیدگی و فساد سیب و پرتقال (آلترناریا آلترناتا، پنی سیلیوم اکسپانسوم، پنی سیلیوم دیجیتاتوم، پنی سیلیوم ایتالیکوم و بوتریتیس سینه‏را) مطابق آزمون های ضدمیکروبی دیسک دیفیوژن آگار، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی مورد بررسی قرار گرفت. اسانس انجدان رومی به ترتیب حاوی mg GAE/g 34/0 ± 27/61 و mg QE/g 21/0 ±14/20 فنول و فلاونویید تام بود. فعالیت آنتی اکسیدانی آن بر پایه مهار رادیکال آزاد DPPH، رادیکال آزاد ABTS و زوال رنگ بتا-کاروتن به ترتیب 65/0 ±72/69 درصد، 3/0 ±54/78 درصد و 41/0 ±50/57 درصد بود. اسانس انجدان رومی در برابر تمامی گونه های قارچی تاثیرگذار بود و بیشترین حساسیت در مورد قارچ پنی سیلیوم اکسپانسوم مشاهده شد. مطابق نتایج، اسانس انجدان رومی را می توان به عنوان ضدقارچ طبیعی جهت جلوگیری از پوسیدگی و فساد میوه ها و سبزیجات پس از برداشت استفاده نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
699 تا 709
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538708 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!