ارائه مدل سیستماتیک ویژگی های محیط پرورش استعداد ورزشکاران پارالمپیکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

 هنگامی‌که با مسیله شناسایی و رشد استعدادها در ورزش برای ورزشکاران معلول روبرو می‌شویم، ضروری است این مسیله را مورد توجه قرار دهیم که ورزش‌های معلولین با کارایی بالا به لحاظ کشف و رشد استعدادهای جدید اساسا متفاوت از ورزش‌های افراد سالم هستند. عملکردهای فوق‎العاده و موفقیت در ورزش معلولین و مهیا کردن محیطی برای پرورش استعدادها همانند ورزش غیرمعلولین به سادگی امکان پذیر نیست و موفقیت یا عدم‎موفقیت ورزشی به عواملی از جمله: اقتصادی، اجتماعی و منابع انسانی یک کشور بستگی دارد. پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل سیستماتیک ویژگی‎های محیط پرورش استعداد ورزشکاران پارالمپیکی انجام شده است.

روش‌شناسی:

 این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. شرکت کنندگان در این پژوهش، متخصصین رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، ورزشکاران قهرمان پارالمپیکی و جهانی و مربیان ورزش معلولین بودند که به صورت نمونه‌گیری هدفمند و نظری جهت مصاحبه نیمه‎ساختار یافته انتخاب شدند و مصاحبه‎ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. داده‌ها به طور همزمان با جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از روش استراس و کوربین تحلیل گردید. مقبولیت داده‌ها براساس 5 معیار تایید شد.

یافته‌ها: 

نتایج گویای آن است که 15 مقوله اصلی و 76 مقوله فرعی در قالب ابعاد 6 گانه مدل سیستماتیک شامل: 1- موجبات علی شامل 4 مقوله: عوامل فردی، فرهنگی، اقتصادی و جامعه؛ 2- پدیده اصلی شامل 1 مقوله: رویکرد ویژه پرورش استعداد ورزش معلولین؛ 3- راهبرد شامل 2 مقوله: طراحی نظام مدیریت، راهبرد فرایند محور؛ 4- ویژگی‎های زمینه‎ای شامل 3 مقوله: برنامه‌ریزی، حمایت، بسترحمایتی؛ 5- مداخله گر شامل 2 مقوله: عوامل زیرساختی، عوامل محیطی؛ 6-پیامد شامل3 مقوله: معلولیت موفقیت‎آمیز، قهرمانی، توسعه توانایی‎های ورزش معلولین؛ مدل سیستماتیک ویژگی‎های محیط پرورش استعداد ورزشکاران پارالمپیکی را تشکیل می‌دهند.

نتیجه‌گیری:

 یکپارچه ‎سازی مقوله‎ ها بر مبنای روابط موجود بین آن‌‌‌هاحول محور محیط پرورش استعداد ورزشکاران پارالمپیکی شکل دهنده مدل سیستماتیک است که الگوی مدیران درگیر در امر محیط پرورش استعداد ورزشکاران پارالمپیکی را منعکس می‌کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
401 تا 415
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538727 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!