طراحی مدل اثر مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای در بین مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل اثر مسیولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای در بین مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه انجام شد.

روش‌شناسی:

 روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری بود که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 320 نفر از مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود که بر اساس فورمول کوکران 175 نفر به شیوه تصادفی- طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها استفاده از سه پرسشنامه: رهبری اخلاقی براون و همکاران (2005)، مسیولیت اجتماعی کارول (1979) و شهرت سازمانی لوما- اهو (2008) بود. در این پژوهش جهت بررسی روابط بین اجزاء مدل از معادلات ساختاری و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است.

یافته‌ها:

 یافته‌ها نشان داد که اخلاق حرفه ای بر شهرت سازمانی ، اخلاق حرفه ای بر مسیولیت اجتماعی و مسیولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری داشته است. بر این اساس مسیولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی بیشترین تاثیر و اخلاق حرفه ای بر شهرت سازمانی کمترین تاثیر را داشته است.

نتیجه‌گیری:

 با توجه به یافته های پژوهش به مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه پیشنهاد می شود که برای داشتن سازمانی پویا از طریق انجام مسیولیت های اجتماعی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و بشر دوستانه و نیز ایجاد تعهد اخلاق حرفه ای در بین کارکنان خود، موجب ایجاد شهرت سازمانی و افزایش عملکرد کلی سازمان خود شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
416 تا 431
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538728 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!