طراحی نقشه استراتژیک و الگوی عملیاتی استراتژی های فدراسیون جودو ایران با روش کارت امتیازی متوازن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف این پژوهش، طراحی نقشه استراتژیک و الگوی عملیاتی استراتژی های فدراسیون جودو ایران با روش کارت امتیازی متوازن بود.

روش شناسی:

روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده های تحقیق به صورت پیمایشی و به شیوه آمیخته گردآوری شد. جامعه آماری در بخش کمی تعداد 70 نفر، شامل مسیولان فدراسیون و هیات های جودو و مدیران باشگاه های سطح اول جودو ایران و در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان جودو بودند. به دلیل محدودیت اعضا، نمونه آماری با جامعه، برابر شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه تعیین مناظر استراتژی ها بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی از درصد فراوانی و آزمون خی دو و در بخش کیفی از نظرات خبرگان، روش استقرای منطقی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد.

یافته ها: 

یافته ها نشان داد در جودو ایران، چهار منظر مالی و توسعه، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری وجود دارد. که 36 هدف استراتژیک و 37 سنجه تعیین و 39 اقدام و ابتکار، تدوین گردید. می توان گفت که با اقداماتی از قبیل افزایش مراکز استعدادیابی و باشگاه های مشارکت کننده و سهیم در توسعه پایه، افزایش مربیان استعدادیاب، افزایش دوره های هدفمند کیفی و توسعه مطالعات تطبیقی و احصاء مهمترین اقدامات بین المللی جهت توسعه جودو در منظر رشد و یادگیری، تحقق استراتژی های منظر فرایندها را تسهیل و به مسیولین جهت دستیابی به پی ریزی و توسعه سنجیده و حرفه ای سازی و پایدارسازی و استمرار افتخارات ورزش جودو در سطوح آسیایی و جهانی کمک خواهد کرد.

نتیجه گیری

این مدل به دلیل ارتباط بین استراتژی ها با اهداف استراتژیک، سنجه ها و اقدامات و ابتکارات فدراسیون جودو در منظرهای مختلف، علاوه بر اجرای استراتژی، قابلیت ایجاد زمینه تحقق اهداف بلندمدت جودو کشور را دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
432 تا 445
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538729 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!