بازنمایی گفتمان های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان با رویکرد جامعه شناختی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از پژوهش حاضر، بازنمایی و تحلیل گفتمان‌های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان با رویکرد جامعه‌شناختی است.

روش‌شناسی: 

پژوهش حاضر از نوع تحقیق کیفی و با استفاده از روش تحلیل تماتیک (تحلیل مضمون) انجام گردید. براین اساس، 150 مقاله پژوهشی معتبر به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس اشتراک مفهومی، مورد تحلیل و کدگذاری قرار گرفت. به‌طورکلی، از 11 مضمون پایه (اصلی)، 3 مضمون سازمان و درنهایت تم فراگیر استخراج شد که شبکه مضامین مرتبط با گفتمان‌های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان را ترسیم و تحلیل می‌کند. روش اعتبارسنجی پژوهش نیز بر اساس ارایه و بازخورد نتایج پژوهش به صاحب‌نظران برای تایید نهایی آن اعمال گردید.

یافته‌ها: 

بر اساس، تحلیل مضمون داده‌های پژوهش، سه مضمون پایه شامل حاکمیت هنجارهای جنسیتی در ورزش، بازنمایی رسانه‌ای ورزش زنان و تبعیض جنسیتی در ورزش شناسایی شدند که توانستند مضمون مرکزی گفتمان‌های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان را آشکار سازند.

نتیجه‌گیری: 

بر اساس سه مضمون پایه، تغییر در نقش‌ها، نگرش‌ها و باورهای جامعه به ورزش زنان می‌تواند به تغییر حاکمیت هنجارهای جنسیتی در ورزش؛ بازنمایی کمی و کیفی ورزش زنان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به عینیت‌بخشی مناسب مشارکت زنان؛ و درنهایت استقرار برابری جنسیتی در حقوق و مزایا، منابع، آموزش و مدیریت می‌تواند منجر به درک بهتر ورزش زنان و درنتیجه، ایجاد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های راهبردی در این زمینه راهگشا باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
223 تا 239
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538740 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!