بررسی وضعیت و تحلیل ابعاد خرافات ورزشکاران فوتبال و فوتسال شهر کرمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

علی رغم پیشرفت در علم و تکنولوژی و سیطره دانش بر جامعه بشری، باورها و رفتارهای خرافی هنوز در بین جوامع مختلف جایگاه خود را دارد. ورزش یکی از حوزه هایی است که از این موضوع مستثنی نیست. تمایل به اعتقادات خرافی، مکانیسم دفاعی است که در نتیجه عدم باور به توانایی های خویش، تمایل به کنترل و قطعیت در آینده بروز و ظهور می یابد. هدف این تحقیق تحلیل و بررسی ابعاد خرافات در ورزشکاران فوتبال و فوتسال شهر کرمان است.

روش‌شناسی: 

روش تحقیق پژوهش از لحاظ نوع و تحلیل داده‌ها، از نوع کمی و پیمایش میدانی بوده است. جامعه آماری پژوهش را 200 نفر از فوتبالیست ها و فوتسالیست های شهر کرمان تشکیل دادند، که به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه‌گیری طبقه ای استفاده شده است.

یافته‌ها: 

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که از بین ابعاد مختلف رفتارهای خرافی بعد فردی، روانی و اعتقادی و محیطی به ترتیب بیشترین تاثیرگذاری را در ایجاد باور و به تبع آن رفتارهای خرافی در بین ورزشکاران شهر کرمان داشته است .

نتیجه‌گیری:

 ابعاد خرافات با درجات مختلفی ‌از تاثیرگذاری در ورزشکاران تاثیرگذارندکه علت این رتبه بندی تفاوت های فردی میان نمونه‌های پژوهش می‌باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
283 تا 292
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538749 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!