بررسی تاثیرکمال گرایی اخلاقی بر رفتار اجتماعی آنلاین با نقش میانجی اعتماد بین فردی آنلاین و هویت اخلاقی در دانش آموزان المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیرکمال گرایی اخلاقی بر رفتار اجتماعی آنلاین با نقش میانجی اعتماد بین فردی آنلاین و هویت اخلاقی در المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور بود.

روش‌شناسی:

 روش تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد و به شکل میدانی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان ورزشکار المپیاد های دانش آموزی کشور بودند. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان به تعداد 384 نفر انتخاب شدند که شیوه نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه کمال گرایی اخلاقی یانگ و همکاران (2015)، پرسشنامه رفتار اجتماعی آنلاین ایگرس و همکاران (2018) ، پرسشنامه اعتماد بین فردی آنلاین اسورا و همکاران براساس مدل مایر و میشرا (2015) و پرسشنامه هویت اخلاقی بلک و رینولدز (2016) مورد استفاده قرار گرفتند. برای اطمینان از روایی پرسشنامه‌ها، بعد از تدوین آن‌ها از نظرات و راهنمایی‌های استادان صاحب‌نظر در علم مدیریت ورزش استفاده شد و نظرات آن‌ها در پرسش‌نامه نهایی لحاظ گردید..

یافته‌ها:

 نتایج تحقیق نشان داد هویت اخلاقی و اعتماد بین فردی آنلاین در ارتباط بین کمال گرایی اخلاقی و رفتار اجتماعی آنلاین نقش میانجی دارد؛ همچنین مدل ساختاری پژوهش با توجه به مقدار شاخص52/0GOF= نشان از برازش مطولب داشت.

نتیجه‌گیری:

 لذا توصیه می شود؛ برای رشد رفتار اجتماعی آنلاین مطلوب در دانش آموزان ورزشکار توجه به بحث اخلاق و به ویژه کمال گرایی اخلاقی و هویت اخلاقی در مدارس و آموزش ها آنان گنجانده شود

زبان:
فارسی
صفحات:
293 تا 308
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538750 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!