مدل ساختاری روابط بین ذهنیت فلسفی و سبک تفکر با جامعه پذیری مدیران ورزشی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و سبک تفکر با جامعه‌پذیری مدیران ورزشی بود.

روش‌شناسی:

 جامعه آماری را 140 نفر از مسیولین هییت های ورزشی استان اصفهان تشکیل دادند که به علت محدود بودن تعداد، تمامی آنها به عنوان نمونه‌ی آماری در نظر گرفته شدند. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش از پرسشنامه‎های استاندارد ذهنیت فلسفی، سبک تفکر و جامعه‌پذیری استفاده شد. این پرسشنامه‌ها دارای روایی سازه بود و روایی صوری و محتوایی آنها نیز به تایید متخصصین رسید. پایایی آنها به روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ذهنیت فلسفی 86/0، سبک تفکر 81/0، و جامعه پذیری 91/0، به دست آمد.

یافته‌ها:

 یافته‌ها نشان داد ضریب استاندارد بین بعد جامعیت ذهنیت فلسفی و جامعه پذیری 40/0، بعد تعمق ذهنیت فلسفی و جامعه‌پذیری 22/0 و بعد انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی و جامعه پذیری 61/0 می باشد. همچنین ضریب استاندارد بین بعد قانونی سبک تفکر و جامعه پذیری 39/0، بعد اجرایی سبک تفکر و جامعه پذیری 31/0 و بعد قضایی سبک تفکر و جامعه پذیری 337/0 می‌باشد. مقادیر t برای کلیه ابعاد ذهنیت فلسفی و سبک تفکر مثبت بود و در سطح تشخیص 01/0=P معنی‌دار است.

نتیجه‌گیری: 

با افزایش ذهنیت فلسفی مسیولین ورزشی و بهبود سبک تفکر آنها، جامعه‎ پذیری سازمانی آنها نیز ارتقاء می‎یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
115 تا 126
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538754 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!