ارائه مدل ساختاری توسعه جو اخلاقی در فوتبال حرفه ای ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف پژوهش حاضر ارایه مدل ساختاری توسعه جو اخلاقی در فوتبال حرفه ای ایران بود.

روش شناسی: 

پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی و روایی صوری آن توسط 14 نفر از اساتید دانشگاه تایید و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمد. جامعه آماری پژوهش متشکل از هفت گروه از اقشار مختلف مرتبط با پژوهش بود که با توجه به نامشخص بودن حجم جامعه، برای تعیین حجم نمونه از فرمول جامعه نامحدود کوکران استفاده شد که این حجم در سطح اطمینان 95% برابر 384 نفر می باشد. در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و همچنین پاسخ های آنان به پرسش های تحقیق و در بخش آمار استنباطی از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. بدین منظور از نرم افزارهای MS-Excel ، SPSS ver 18 و AMOS24 بهره گرفته شد.

یافته ها

نتایج نشان داد شاخص‌های برازش تطبیقی بالاتر از 90 درصد و مناسب هستند. شاخصRMSEA پایین‌تر از 8 درصد (078/0) و مناسب است. بنابراین در کل مدل ساختاری طراحی شده برای توسعه جو اخلاقی در فوتبال حرفه ای ایران از برازش لازم برخوردار است.

نتیجه گیری

به مدیران و دست اندرکاران فوتبال کشور پیشنهاد می گردد با استفاده از مدل ارایه شده، برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب، ضمن کاستن از معضلات اخلاقی و رفتارهای انحرافی، فوتبال ایران را به سوی ایده آل های حرفه ای که همانا، دوری از مسایل حاشیه ای، فوتبال پاک و رشد و توسعه فنی است، هدایت نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
140 تا 157
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538761 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!