نظام نامه اخلاقی داوران فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر با هدف تدوین نظام نامه اخلاقی داوران فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

روش‌شناسی: 

با توجه به هدف، این پژوهش از دسته تحقیقات کاربردی است که از منظر شیوه اجرا به صورت پیمایشی می باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر تمامی داوران فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به تعداد نامشخص بود که به جهت عدم انسجام در جمع‌بندی آمار تعداد کل داوران اطلاعات دقیقی یافت نشد. جهت تعیین نمونه، تعداد آزمودنی‌ها با توجه به مقدار کفابت حجم نمونه در مدل اندازه گیری که مطابق با نظر هیر (2012) حداقل 200 نفر تعیین شده است 258 نفر به عنوان اعضاء نمونه تحقیق مشخص شد. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته نظام نامه اخلاقی و به روش لیکرت (پنج گزینه ای) می‌باشد. این پرسشنامه 48 سوال در قالب 9 مولفه اصلی قانون‌مداری، احترام، رتبه بندی، نگرش حرفه ای، صداقت و امانت داری، عدالت، مسیولیت پذیری، مرتبط به منش پهلوانی طراحی شد. برای شناسایی سوالات و مولفه ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای روایی سازه، برای بررسی وضعیت سوالات، مولفه ها و مفهوم نظامنامه اخلاقی از آزمون t تک نمونه ای و همچنین برای الویت بندی سوالات و مولفه ها از آزمون فریدمن استفاده می شود.

یافته‌ها:

 نتایج آزمون های آماری نشان داد که میانگین مولفه های نظام اخلاقی داوران در کشتی در نمونه بالای عدد 3 می باشد پس در نمونه از سطح مطلوبی برخوردار است و می توان گفت که وضعیت مولفه های نظام اخلاقی داوران در سطح مطلوب می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
197 تا 210
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538769 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!