ارائه الگوی رفتار مرشدانه مدیران ورزشی ایران: به عنوان یک رفتار استراتژیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف پژوهش حاضر معرفی و ارایه یک الگوی رفتار استراتژیک به نام رفتار مرشدانه مدیران ورزشی می باشد.

روش‌شناسی: 

روش تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد ساخت‌گرا در نظریه داده بنیاد چارمز (2006) انجام گرفته است. جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها به طور آگاهانه و همزمان انجام‌گرفت و از روش نمونه‌گیری هدفمند منطقی با تکنیک نمونه‌گیری گلوله برفی برای انجام مصاحبه‌های عمیق استفاده گردید و مصاحبه‌ها تا زمان اشباع نظری، ادامه یافت. برای این پژوهش 26 مصاحبه با افراد متخصص مدیریت ورزشی به صورت انفرادی انجام گردید. روش تحلیل داده ها از فرایند چهار مرحله ای کد گذاری آزاد، متمرکز شده، محوری و نظری ساخت گرا استفاده شد.

یافته‌ها:

 در مرحله کدگذاری اولیه از مصاحبه ها حدود 115جمله پیاده سازی شد. حدود80 کد اولیه در مرحله اول شناسایی و نشانه‌گذاری شد. در مرحله بعد، کدهای اولیه مرحله قبلی به 25 مفهوم اولیه و 5 مقوله تبدیل و دسته بندی شدند. در کد‌گذاری متمرکز در نهایت پنج ویژگی رفتاری با عناوین، رفتار همنوایانه، رفتار کمال گرایانه، رفتار خودمدیرانه، رفتار نقش‌مدارانه و رفتار اثرگذارانه طبقه‌بندی گردید به طوری که هریک از این رفتارها خود در برگیرنده مفاهیم دیگری است.

نتیجه‌گیری:

 با توجه به انواع سبک های رهبری و تیپ های شخصیتی متفاوت و با توجه به حضور دانش و مهارت در مدیران ورزش انتظار می رود گره ای در خصوص حل مشکلات درون و بیرون سازمان و تصمیم گیری های منحصر به فرد توسط مدیران با توجه به رفتار مرشدانه آنها باز شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538801 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!